Artykuły

 • Bank dyskontowy

  Pod koniec XIX wieku ulicy Fredry 8 w Warszawie wzniesiono zaprojektowany przez inżyniera budowniczego i architekta Kazimierza Loewego gmach Banku Dyskontowego. W sierpniu 2017 roku ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji budynku. Artykuł opowiada o historii Banku Dyskontowego oraz o jego modernizacji w XXI wieku.

 • Zanieczyszczony grunt – badania szczegółowe

  10.05.2020

  Ocenę stanu jakości gruntu przeprowadza się w pięciu etapach. W przypadku przkroczenia dopuszczalnych stężeń w badaniach wstępnych, w ramach etapu V wykonuje się badania szczegółowe. Niniejszy artykuł opisuje ten proces na załączonych przykładach.

  Po istotne szczegóły etapów I-IV odsyłamy do poprzedzającego artykułu Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo, gdzie znajduje się także rozbudowana wersja poniższego schematu.

 • Błędy i braki w dokumentacjach geotechnicznych

  16.04.2020

  Czterdzieści lat temu monopol na badania gruntu i sporządzanie dokumentacji posiadał Geoprojekt. Bywało, że na rozpoczęcie zamówionych prac trzeba było czekać kilka tygodni. Dokumentacje sporządzane przez Geoprojekt zapewniały dobrą jakoś: wierceniom badawczym towarzyszyły sondowania i rozbudowane badania laboratoryjne. Z dużą pieczołowitością i starannością sporządzane były przekroje geotechniczne.

 • Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo

  21.11.2019

  Od roku 2016 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemii (Dz. U. 2016 poz.1395). Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zostały zakwalifikowane do pierwszej grupy gruntów, a w czwartej znalazły się tereny przemysłowe i komunikacyjne.

 • Kamienica Krongolda

  To największa z zachowanych w Warszawie kamienic z czasów przedwojennych. Została zbudowana jeszcze w XIX wieku. Inwestorem był Wolf Krongold i od jego imienia nosi nazwę Kamienica Krongolda. Powstała w latach 1896-1899. Pierwotnie posiadała trzy piętra, ale dość szybko dobudowano jeszcze trzy kondygnacje. Budynek jest podpiwniczony ale piwnica ma wysokość zaledwie 1,60 metra. Front wieńczy attyka z rzeźbą przedstawiającą dwóch mężczyzn. Postać starca widocznego po lewej stronie symbolizuje odchodzący XIX wiek, a młodzieniec po prawej cokołu to zbliżający się nowy XX wiek.

 • Castor Park Bobrowiecka

  Przy ulicy Bobrowieckiej w Warszawie, nieopodal centrum handlowego Panorama, zaprojektowano duży kompleks biurowy Castor Park. Budynek o 5 kondygnacjach z dwoma poziomami garaży podziemnych posadowiony został na płycie fundamentowej na głębokości 6.50 m ppt. tj. na rzędnej 0.84 m n.p. ‘’0’’ Wisły. Jak wykazały badania geotechniczne pod warstwą gruntów nasypowych zalegają średnio zagęszczone piaski rzeczne wyższego tarasu zalewowego. W piaskach na głębokości 2.00 m p.p.t. tj. na rzędnej 5.25 m n.p. ‘‘0’’ Wisły występuje woda gruntowa.

 • Wzmocnienie fundamentów w sąsiedztwie głębokich wykopów

  Rewitalizacja dwóch przedwojennych kamienic warszawskich, dzięki której odzyskają one swoją dawną świetność, jak również funkcjonalność wymaganą przez standardy XXI wieku. Obydwa obiekty rozbudowano o wielokondygnacyjne garaże podziemne zlokalizowane poniżej istniejących fundamentów poprzez zastosowanie iniekcji jet grouting i innych specjalistycznych robót geotechnicznych. Realizację opisywanych inwestycji przedstawiono w kontekście budowy geologicznej i badań podłoża gruntowego oraz rysu historycznego.

 • Polna Corner przy Polnej 40

  Powstający projekt obejmuje rewaloryzację przedwojennych budynków i budowę nowego obiektu usytuowanego równolegle do ulicy Waryńskiego i stacji metra Politechnika. Nowy obiekt o dziewięciu kondygnacjach naziemnych i trzech poziomach podziemnych garaży będzie pełnił funkcję biurowo-usługową. Przed realizacją wykopu fundamenty starych kamienic zabezpieczono metodą jet grouting.

 • O budowie stacji II linii metra warszawskiego w skomplikowanych warunkach gruntowych

  28.12.2015

  W artykule omówiono wpływ budowy geologicznej na budowę obiektów podziemnych na przykładzie budowy metra w Warszawie. Scharakteryzowano iły plioceńskie jako jeden z gruntów w podłożu stacji i tuneli szlakowych I i II linii metra. Opisano deformacje glacitektoniczne zaobserwowane podczas drążenia głębokich wykopów fundamentowych oraz wpływ tych deformacji na prace budowlane wybranej stacji II linii metra.

 • Polskie drogi

  Dla potrzeb budowy przeszło dwudziestokilometrowego odcinka autostrady budowanej na południu Polski, na zlecenie GDBDPiA wykonana została dokumentacja geologiczno-inżynierska. Dokumentacja sporządzona została w oparciu o zatwierdzony "Projekt prac geologicznych". Dokumentacja geologiczno-inżynierska została przyjęta przez Ministra Środowiska bez zastrzeżeń, co oznacza, że program prac przedstawiony w projekcie został zrealizowany. W programie przewidziano wykonanie otworów badawczych w rozstawie około 100 metrów, sondowań statycznych CPT oraz badań laboratoryjnych. Wszystkie te prace zostały wykonane.

Podział na strony