Torfy na budowie

W pobliżu skrzyżowania ulicy Przyczółkowej i Europejskiej powstaje właśnie market budowlany, którego generalnym wykonawcą jest firma Mirbud. Pomimo że obiekt nie będzie wysoki i obciążenia od jego konstrukcji są względnie niewielkie, w miejscach występowania słabonośnych torfów konieczne jest posadowienie pośrednie budynku z użyciem pali fundamentowych. Firma Menard wykonuje kolumny betonowe o długości około 6-8 m w miejscach o największych obciążeniach od konstrukcji. Dodatkowo cały teren został podniesiony o kilka metrów, a nasyp zagęszczano przy użyciu walca okołkowanego. W przeszłości cześć terenu inwestycji stanowiło starorzecze Wisły a następnie zbiornik bezodpływowy, który z czasem wysechł i zniknął w gąszczu wodolubnej roślinności, pozostawiając po sobie kilkumetrowej miąższości pokład torfów i namułów.

Aby odpowiednio zaprojektować posadowienie, szczególnie na terenie zalegania gruntów słabonośnych takich jak torfy i namuły, konieczne jest określenie ich rzeczywistych parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych. Najbardziej wiarygodne wyniki otrzymujemy z sondowań statycznych CPT oraz CPTU. Dlatego też, na potrzeby opisywanej inwestycji Geotest wykonał 10 testów CPT i CPTU, a przykładowy profil sondowania zamieszczono w mini galerii. Przeprowadzone badania uszczegółowiły budowę geologiczną działki i precyzyjnie określiły obszar i głębokość zalegania gruntów słabonośnych.

Sondowanie statyczne jest bardzo pożądaną metodą badania podłoża gruntowego wśród projektantów konstrukcji, a wciąż za mało popularną metodą wśród architektów, którzy nie zawsze wymagają tego typu badań podczas sporządzania dokumentacji geotechnicznej czy nawet geologiczno-inżynierskiej.