Geokrata na budowie przy Jagielskiej

Stare wyrobisko cegielni przy ulicy Jagielskiej w pobliżu Puławskiej w czasie budowy pierwszego odcinka metra zostało wypełnione gruntem z wykopów. Teren o dużej powierzchni - 5.7 ha - położony w granicach Warszawy w pobliżu Lasu Kabackiego budził zainteresowanie inwestorów od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wiadomo było, że warunki geologiczne nie są korzystne.

Pierwsze obszerne opracowanie powstało w 2000 roku, a jego autorem był Państwowy Instytut Geologiczny.

Dla celów tego opracowania wykonano 50 otworów badawczych o głębokości 10 m ppt. Otwory wykonane zostały w siatce kwadratowej o boku 25 metrów. Ponadto przeprowadzono 35 sondowań dynamicznych sondą SL.

Badania wykazały, że na działce zalegają grunty nasypowe o miąższości do 8.00 metrów. Grunty nasypowe zbudowane były z gruntów spoistych przemieszanych z niewielkimi ilościami piasków o różnej granulacji..

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowano dwie opinie przedstawiające sposób posadowienia budynków. Janusz Sołyga zaproponował dwa warianty posadowienia.

W pierwszym wariancie zalecono wykonanie piaszczystego nasypu budowlanego o grubości 2.5 metra. Nasyp miał zostać ułożony w wykopie o głębokości 1.5 metra (docelowo konieczne było podwyższenie terenu działki o około 1.00 metr). Na odpowiednio zagęszczonym nasypie miały zostać posadowione budynki mieszkalne. Większe i wyższe budynki biurowo - usługowe, według tej koncepcji, postanowiono posadowić na palach CFA.

W drugim wariancie zalecono posadowienie wszystkich obiektów na palach CFA. Ciągi komunikacyjne miały zostać posadowione na nasypie budowlanym.

Podobny sposób posadowienia obiektów zaproponował dr Jacek Wróblewski. Budynki miały zostać posadowione na płytach fundamentowych na specjalnie przygotowanym nasypie budowlanym, lub też, tak jak w opinii Janusza Sałygi, na polach CFA. Drogi miały zostać ułożone na podłożu wzmocnionym geosyntetykami.

Podstawowe rozwiązania nie dawały jednoznacznej odpowiedzi co do sposobu posadowienia budynków, w związku z tym inwestor, którym na początku XXI wieku został znany warszawski developer DOM Development, zlecił wykonanie badań uzupełniających.

Dokumentacja została opracowana w Zakładzie Badań Geotechnicznych "Geotest" Wykonano dodatkowe 23 otwory badawcze o głębokości do 12.00 metrów, oraz 12 sondowań sondą SLVT z końcówką krzyżakową. Sondowania prowadzono do głębokości maksymalnej 12.00 metrów.

Przeprowadzone badania uzupełniające wykazały, że grunty nasypowe występują do głębokości 7.00 metrów ppt. Grunty nasypowe zbudowane były z gruntów spoistych przemieszanych z piaskami i gruzem. Lokalnie w nasypach zalegały odpady.

Wykonanie sondowań sondą SLVT, a także badań prób gruntu pobranych z otworów badawczych wykazały, że grunty spoiste są w stanie plastycznym lub twardoplastycznym IL = 0.08 ÷ 0.53 (średnia IL = 0.23). Wytrzymałość na ścinanie tfu zawierała się w przedziale 0.0375 ÷ 0.1313 MPa.

Sondowania wykazały, że grunty nasypowe nie są wystarczająco zagęszczone ale w podłożu nie występują pustki powietrzne ani stref znacznych osłabień gruntu.

W tabeli poniżej przedstawiono przyjęte dla warstw o grubości 1.00 metra ilości uderzeń potrzebnych na 10 cm wbicia sondy SLVT.

Głębokość w m Ilość uderzeń n
0 - 1 X
1 - 2 4 - 5
2 - 3 4 - 5
3 - 4 5
4 - 5 8
5 - 6 10
6 - 7 10

Wyniki zamieszone w tabeli wskazują że wyraźnie lepiej zagęszczone są głębiej położone warstwy gruntu. Fakt ten należy tłumaczyć wpływem obciążenia dolnych warstw gruntem znajdującym się powyżej. Od głębokości 4.00 metrów wyraźnie wzrasta ilość uderzeń.

W podłożu wyróżniono dwa poziomy wody gruntowej. Pierwszy wyższy dotyczący gruntów nasypowych kształtował się lokalnie nawet na powierzchni w niżej położonych częściach terenu. W nasypach odnotowano sączenia na głębokości od 1.00 - 2.60 metra, ale też zwierciadła wody zawieszonej.

Poziom niższy dotyczący gruntów rodzimych stwierdzono na rzędnych 18.25 - 20.90 m np. "0".

W dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez "Geotest" wskazano na możliwość bezpośredniego posadowienia budynków na gruntach nasypowych po ich odpowiednim przygotowaniu (zagęszczenie) i przykryciu nasypem budowlanym. Zalecono posadowienie lekkich budynków jednorodzinnych o konstrukcji odpornej na nierównomierne osiadania.

Projekt architektoniczny osiedla powstał w pracowni projektowej J & L Architekci Jarosław i Helena Labiedzińscy. Zaprojektowane zostało osiedle domów jednorodzinnych, zabudowy szeregowej i bliźniaczej. Budynki bez piwnic zaplanowano jako dwukondygnacyjne z użytkowym poddaszem.

Architektoniczna wizja osiedlaArchitektoniczna wizja osiedla

Projekt przedstawił sposób przygotowania podłoża nie tylko pod budynki mieszkalne, ale też dla ciągów komunikacyjnych i infrastruktury podziemnej.

W artykule ograniczymy się jedynie do opisu sposobu posadowień budynków mieszkalnych. Do prowadzenia analiz obliczeniowych określono następujące parametry geotechniczne jednowarstwowego podłoża gruntowego - gęstość objętościowa gruntu pr 1.7 = t/m3, kąt tarcia wewnętrznego Øur = 15 st., spójność cu= 20 kPa, moduł ściśliwości Mo = 5 MPa.

Wykonywanie wykopów pod fundamentyWykonywanie wykopów pod fundamenty

Dno wykopu przykryto warstwą pospółki o grubości 20 centymetrów. Pospółkę zagęszczono i przykryto geokratą.o wysokości 10 centymetrów Geokrata wypełniona została tłuczeniem i przykryta kolejną warstwą zagęszczonej pospółki o grubości 20 centymetrów.

Wypełnianie geokraty
Wypełnianie geokratyWypełnianie geokraty

Tak przygotowane podłoże wyrównano pięciocentymetrową warstwą betonu podkładowego stanowiącego podkład pod poziomą izolację przeciwwilgociową, która została przykryta cienką (3 cm) warstwą betonu piaskowego. Bezpośrednio na betonie piaskowym ułożona została żelbetowa płyta.

Zdjęcie

W projekcie wiele miejsca poświęcono na sposób zabezpieczenia podłoża przed wodami opadowymi. Zaprojektowany został system drenażu materacowego i ciągów drenarskich.

Założono ponadto, że makroniwelacja wykonana zostanie przy zastosowaniu gruntów lokalnych.

Na jesieni 2004 roku rozpoczęła się budowa osiedla. Część budynków w stanie surowym jest już wykonanych. Prace prowadzone są bez większych problemów. Wszystko wskazuje na to, że został wybrany optymalny sposób realizacji osiedla.

Ostatecznie projekt zostanie zweryfikowany przez czas.

Przygotowanie podłożaPrzygotowanie podłoża
W przyszłości staw będzie ozdobą osiedlaW przyszłości staw będzie ozdobą osiedla