Hotel Etap & Ibis - Reduta przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.

Hotel zaprojektowano jako dwa funkcjonalnie oddzielne obiekty, posadowione na dwukondygnacyjnym garażu podziemnym. Obiekt zlokalizowany będzie na rogu ulic Bitwy Warszawskiej i Szczęśliwieckiej. W budynku niższym, o 6 kondygnacjach nadziemnych będzie mieścił się hotel Etap natomiast w wyższym, 10 kondygnacyjnym hotel Ibis. Inwestorem jest Orbis SA. Prace, które rozpoczęły się z początkiem 2011 r. potrwają do maja 2012 r. Generalnym wykonawca prac budowlanych jest Warbud SA. Budynki posadowione zostaną na płycie fundamentowej.

Budowa geologiczna na terenie inwestycji nie należy do skomplikowanych. Poniżej warstwy przypowierzchniowych nasypów zbudowanych z piasków i gruntów spoistych przemieszanych z gruzem ceglanym, zalegają piaski drobne i pylaste średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0.45 ÷ 0.65. Poniżej piasków, lub lokalnie bezpośrednio pod nasypami, na głębokości 1.00 ÷ 7.80 m ppt. występują grunty spoiste. Są to morenowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz zastoiskowe gliny pylaste i pyły piaszczyste. Grunty te występują w stanie twardoplastycznym i półzwartym o stopniu plastyczności IL=0.00 ÷ 0.25. W gruntach tych występują soczewki piasków. Do głębokości rozpoznania tj. do 15.0 m gruntów spoistych nie przewiercono. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 3.95 ÷ 4.15 m ppt. tj. na rzędnych 28.25 ÷ 28.45 m n.p. „0” Wisły. Lokalnie w soczewkach piasków występuje woda pod ciśnieniem, jej zwierciadło stabilizowało się na rzędnej 26.45 - 26.80 m np. „0” Wisły.