Ambassador Office Building

Przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie trwa budowa budynku biurowego o zróżnicowanej wysokości od 7 do 11 kondygnacji nadziemnych. Cechą charakterystyczną obiektu będzie zielona przestrzeń rekreacyjna z bezpośrednim dostępem z powierzchni biurowych zlokalizowana na niższej części dachu. Również niespotykane w tej części Warszawy jest zagłębienie budynku na 4 kondygnacje podziemne. Wykonawcą prac budowlanych jest Warbud SA.

Wykop wykonany został w technologii ścian szczelinowych oraz w jego górnej części w otoczeniu ściany berlińskiej. Budowa geologiczna terenu nie należy do złożonych. W podłożu zalegają wyłącznie nośne grunty: piaski drobne i pylaste w stanie średnio zagęszczonym oraz twardoplastyczne i półzwarte gliny i pyły zalegające do głębokości kilkunastu metrów. Poniżej utworów spoistych występuje około 20 metrowej miąższości warstwa piasków. Woda gruntowa na opisywanym terenie występuje na dwóch poziomach pierwszy na rzędnej około 23,50 m n. p. „0” Wisły, natomiast drugi poziom stabilizuje się na rzędnej 18,50 m n.p.”0” Wisły, stąd konieczne jest odwodnienie wykopu przy pomocy studni depresyjnych.