Wymiana gruntu - Ikea Targówek

W marcu 2005 roku rozpoczęto prace na budowie Centrum Handlowo-Usługowego "Ikea" na Targówku w Warszawie przy Trasie Toruńskiej. Inwestor "Inter-Ikea Centre" Polska S.A. zlecił wykonanie zadania firmie "Pol-Aqua" S.A z Piaseczna pod Warszawą.

Pierwszy Etap zaplanowanych prac polegał na przygotowaniu podłoża gruntowego pod projektowane obiekty kubaturowe, parkingi i drogi dojazdowe. Pracami objęto teren o powierzchni 17 ha:

Budowa geologiczna

Teren objęty projektem znajduje się na niższym tarasie nadzalewowym tzw. praskim. Rzędne terenu oscylowały pomiędzy 4.00 a 4.70 m np. "0" Wisły. W przeszłości obszar ten zajmowały uprawy rolne, jednak od kilkunastu lat jest on już nieużytkiem. Powierzchnię działki porastają chwasty. Miejscami widoczna jest roślinność łąkowo-bagienna.

W celu rozpoznania budowy geologicznej podłoża wykonano pięciometrowe otwory w siatce 50x50.0 metrów. Stwierdzono, że pod powierzchnią terenu występują mady wykształcone w postaci glin pylastych, plastycznych o stopniu plastyczności IL = 0.30 - 0.35, oraz namuły i torfy.

Zdjęcie

Grunty organiczne na ogół występowały w obniżeniach terenu. Grunty spoiste i organiczne występowały do głębokości 1.50 m ppt. Poniżej zalegały piaski średnie i grube średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0.40 - 0.45. Lokalnie stopień zagęszczenia wynosił ID = 0.35. Zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości 0.65 - 1.95 m ppt tj. na rzędnych 3.05 - 3.95 m np. "0" Wisły. Przeprowadzone punktowo wiercenia głębokie wykazały, że kompleks gruntów piaszczystych zalega do głębokości powyżej 10 m.

Założenia projektowe

W projekcie założono, że na całej powierzchni 17 hektarów zostaną wybrane grunty organiczne i mady. Po osiągnięciu powierzchni rodzimych piasków, teren zostanie nadbudowany do rzędnych 5.70 i 6.00 m np. "0" Wisły.

Do układania zastosowano kruszywa z dwóch kopalni: Łubienica i Rembet. Kopalnie dostarczyły piasek średnioziarnisty lokalnie przewarstwiony drobnym, o wskaźnikach różnoziarnistości U>3. Zagęszczenie warstw prowadzono dwoma ciężkimi walcami okołkowanymi:

Zdjęcie
Zdjęcie

Zakres wymiany

W okresie od marca do listopada 2005 roku wywieziono około 150 000 m3 gruntu. W tym czasie przywieziono 30 000 wywrotek piasku. W podłoże wbudowano ponad 340 000 m3 gruntu. Objętość ta równa jest kubaturze 100 dziesięciokondygnacyjnym budynkom o powierzchni 15 x 8.0 metrów.

Zdjęcie
Zdjęcie

Grunt na budowę dostarczono 20 tonowymi wywrotkami. W okresie letnim dziennie na budowę przybywało ponad 100 takich wywrotek!

Wysypany z wywrotek materiał koparki rozkładały na powierzchni warstwami 0.4 - 0.5 metra, a następnie okołkowane walce wibracyjne zagęszczały grunt. Każdą warstwę zagęszczano kilkoma przejściami walca (6-8).

Badania lekką płytą dynamiczną

Skuteczność zagęszczenia gruntu sprawdzano stosując do badań lekką płytę dynamiczną. To wyprodukowane w Niemczech urządzenie coraz częściej stosowane jest do badań skuteczności zagęszczenia. Przeprowadzenie badania jest proste i szybkie.

Stalową płytę o średnicy 30 cm ustawia się w punkcie kontrolnym, a następnie przeprowadza się trzy pomiary próbne spuszczając na płytę obciążnik przesuwający się po żerdzi. Po pomiarach próbnych przeprowadza się badanie właściwe, także trzykrotnie odciążające dynamicznie płytę. Za każdym razem czujniki mierzą odkształcenie podłoża (ugięcie). Na podstawie automatycznie odczytanych pomiarów mierzony jest dynamiczny moduł odkształcenia podłoża Erd = 15...80 MN/m2.

Zdjęcie

W Niemczech gdzie płyta jest stosowana z powodzeniem od kilku lat opracowano wytyczne pozwalające określić wskaźnik zagęszczenia w zależności od obliczonego modułu Erd.

Dane techniczne urządzenia:

Całkowita waga: 15 kg

Waga obciążnika: 10 kg

Maksymalna siła spadu (impact force): 7.07 kN

Płyta średnicy 300 mm i grubości 20 mm

Kontrola zagęszczenia

Równolegle z pracami prowadzonymi przy układaniu i zagęszczaniu gruntu wykonano kontrolę skuteczności zagęszczenia. Po przejechaniu walcem na powierzchni piasku pozostawały wgłębienia po kołach. Badania płytą wykonywano więc w szurfikach o głębokości około 0.3 metra.

Służby geodezyjne podzieliły cały teren na kwadraty o boku 50 metrów i oznakowały narożniki wytyczonych pól. Pozwoliło to na lepszą orientację w terenie.

Przyjęto, że pole uznaje się za odpowiednio przygotowane jeżeli 10 pomiarów wykonanych na jego powierzchni dawało wyniki pozytywne. Za wynik pozytywny przyjęto wartość modułu Erd >= 35. W okresie od marca do listopada 2005 roku wykonano przeszło tysiąc badań lekką płytą dynamiczną.

Zagęszczenie gruntu kontrolowano także sondą lekką. Badania sondą prowadzono do głębokości 1 metra poniżej powierzchni terenu. Sondowania wykonano w 184 punktach badawczych.

Zobacz więcej:
Badania lekką płytą dynamiczną
Badania sondą lekką

Zdjęcie