Aktualności: Technologie

 • Odwodnienie przy pomocy studni

  Dobiegają końca prace związane z wierceniem studni na Łodzi Fabrycznej. Studnie o głębokości nawet 40 metrów stanowić będą główny element złożonego systemu odwodnieniowego, zaprojektowanego na czas budowy podziemnej części dworca. Analiza ekonomiczna wykazała, że najlepszym rozwiązaniem „problemu” z wodą gruntową, będzie wykonanie prac budowlanych pod osłoną klasycznego odwodnienia. Woda gruntowa zostanie obniżona o około 10 metrów, w przeszłości, depresja wywołana eksploatacją tego poziomu wodnośnego była zdecydowanie większa, zatem fachowo prowadzone odwodnienie nie powinno wywołać żadnych szkód w obrębie leja depresji.

 • Płyta stropowa na stacji kolejowej

  Płyta stropowa na Dworcu Łódź Fabryczna wykonywana jest wieloetapowo. Etapowanie wymusza ogromna powierzchnia stropów, która wliczając wszystkie obiekty towarzyszące dworcowi zajmować będzie powierzchnię około 7 hektarów. Aktualnie poradzone prace ukazują jednoczesnie wszytskie etapy budowy płyty. Metoda stropowa, która będzie zastosowana podczas realizacji tej inwestycji, polega na uprzednim wykonaniu ścian i stropu, a dopiero w późniejszym etapie płyty dennej.

 • Ciekawa budowa w Konstancinie

  Przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie –Jeziornej rozpoczęły się prace przy budowie szkoły. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych posadowiony zostanie w złożonych warunkach gruntowych. W podłożu do głębokości kilku metrów zalęgają grunty organiczne, takie jak namuły i torfy oraz gliny pylaste w stanie plastycznym. Każde ze skrzydeł budynku posiadać będzie inną głębokość posadowienia. Cześć obiektu oparta została na kolumnach DSM. Wykonawcą tych specjalistycznych robót geotechnicznych był Keller. Jak wynika z dokumentacji projektowej całość obciążeń od konstrukcji przejmą wykonane kolumny, co pozwala na pozostawienie gruntów słabonośnych wokół kolumn. W wielu przypadkach kolumny DSM są tańszą alternatywą dla klasycznej wymiany gruntu.

 • Co się dzieje w tunelu Wisłostardy?

  W zamkniętym kilka miesięcy temu tunelu Wisłostrady trwają prace mające na celu wykonanie tuneli II linii metra pod istniejącym obiektem drogowym przy wyższym współczynniku bezpieczeństwa niż to zaplanowano pierwotnie. Wykonano już iniekcje wysokociśnieniowe. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu iniekcji cementowej i chemicznej wewnątrz tunelu Wisłostrady. Iniekcja niskociśnieniowa ma na celu scalenie piaszczystych warstw występujących pod płytą denną tunelu Wisłostrady. W płycie tunelu wykonano serię otworów w których zamontowane zostały rury iniekcyjne służące do wprowadzenia zaczynu cementowo-chemicznego.

 • Wiercenia w tunelu Wisłostrady

  Trwają końcowe prace związane z badaniami podłoża tunelu Wisłostardy. Z poziomu płyty dennej tunelu wykonano szereg otworów badawczych. W części z nich zainstalowano rury do badania geofizycznego typu cross hole, które polega na pomiarze czasu propagacji fali pomiędzy poszczególnymi otworami. Jeden otwór służy jako źródło impulsu, natomiast otwór sąsiedni wyposażony jest w odbiorniki sygnału tzw. geofony (rozmieszczone na różnych głębokościach), rejestrujące czasy przebiegu fali. Na tej podstawie uzyskujemy pełny obraz przestrzeni gruntowej.

 • Inklinometry

  Przy kościele Św. Anny zamontowano kolumny inklinometryczne służące do monitoringu przemieszczeń wewnątrz podłoża gruntowego. Inklinometry zbudowane są z rur włoskiej produkcji Sisgeo o średnicy 70 mm i sięgają poniżej podnóża skarpy, na której usytuowana jest świątynia. Po wprowadzeniu rury do otworu wiertniczego wykonuje się iniekcję cementową, celem ustabilizowania kolumny. W zamontowanych inklinometrach wykonuje się pomiar bazowy, do którego następnie będą porównywane kolejne pomiary kontrolne przeprowadzane w przyszłości. Różnice w odczytach będą świadczyły o występowaniu przemieszczeń wewnątrz gruntu, które mogą być skutkiem ruchów masowych.

 • Sondowanie CPTU w Janowie Podlaskim

  Na potrzeby dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rewitalizacji zabytkowego pałacu zlokalizowanego w Janowie Podlaskim Geotest wykonał sondowania statyczne CPTU. Ten typ sondowania statycznego pozwala z jeszcze większą precyzją oceniać profil wgłębny i stan zalegających w podłożu gruntów. Ciągły zapis (w interwałach co 1 cm) parametrów podłoża możliwy jest dzięki zastosowaniu stożka elektrycznego tzw. piezostożka wyposażonego w liczne czujniki oraz oprzyrządowania komputerowego stale rejestrującego opory sondowania, głębokość, ciśnienie wody w porach gruntu, odchylenie żerdzi od pionu i inne. Sondowanie CPTU jest jedną z najnowocześniejszych metod badania gruntu w Polsce i na świecie.

 • Trwają prace badawcze i inwentaryzacyjne przy kościele Św. Anny

  Narodowy Instytut Dziedzictwa ,w ramach programu wieloletniego "KULTURA+", opracowuje dokumentację 3D kościoła Św. Anny w Warszawie. Laserowy skaning ma na celu uzyskanie cyfrowego obrazu zabytku, który można potem połączyć z danymi geodezyjnymi i stworzyć kompletną dokumentację budowlaną obiektu. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków. Równocześnie prowadzone są badania geologiczne na skarpie kościoła, wykonano między innymi sondowania statyczne CPTU.

 • Wały ziemne o funkcji ekranów akustycznych

  Kilkumetrowej wysokości wały ziemne powstają na posesji nieopodal Piaseczna. Wały spełniają funkcję ekranów akustycznych. Stateczność skarp uzyskano stosując siatkę ogrodzeniową mocowaną gwoździami do ziemnego korpusu. Siatka pokrywana jest mieszanką torfu i humusu. Warstwa gruntu o grubości ~10 centymetrów po ułożeniu zostaje wyrównana.

 • Ronson buduje na Ursynowie

  Na budowie Gemini II widać już zarys części podziemnej budynku. Wykonane zostały ściany szczelinowe oraz kotwy gruntowe. W chwili obecnej trwają prace związane z głębieniem wykopu pod garaż podziemny oraz próbne obciążenia kotew gruntowych. Badanie naciągu kotew zostało ukazane na poniższych fotografiach. Podczas badań geotechnicznych dla tej inwestycji stwierdzono występowanie w podłożu gruntów nasypowych o kilkumetrowej miąższości, poniżej których zalegały piaski drobne i średnie o stopniu zagęszczenia ID=0.50-0.60. Poniżej rozpoznano morenowe gliny piaszczyste w stanie półzwartym. Gliny te, zalegają na znacznym obszarze południowej Warszawy i charakteryzują się silnym skonsolidowaniem i często stanowią trudności związane z ich urabianiem. Utwory te pod względem wytrzymałości zachowują się jak słabe skały.

Podział na strony