Konferencja Krynica 2004

W dniach od 12 do 14 września 2004 roku odbyła się w Krynicy jubileuszowa 50 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2004". W części poświęconej geotechnice przedstawiono kilka artykułów. Poniżej podajemy spis autorów i tytułów.
 • Piotr Witkowski, Tunel Wisłostrady w Warszawie. Technologia elementów masywnych.
 • Antoni Forkiewicz, Jacek Ścigało, Problemy geotechniczne wymiarowania głębokich konstrukcji podziemnych posadowionych na iłach poznańskich.
 • Jan Gaszyński, Monika Gwóżdż - Lasoń, Modele numeryczne podłoża.
 • Małgorzata Jadwiga Glinicka, Porównanie pomiarów gęstości objętościowej gruntu w nasypie drogowym.
 • Igor A Ivanov, Space stability slopes of the soil structures assuming the displacement of deformed collapse bodies.
 • Tomasz Kozłowski, Numeryczna prognoza procesu zamarzania I rozmarzania gruntu.
 • Adam Krasiński, Propozycja obliczania płytkich tuneli w ścianach szczelinowych.
 • Tadeusz Majcherczyk, Dorota Ostrowska, Wpływ rodzaju i jakości skał na efekt wodochłonności i cementacji na przykładzie prawego skrzydła zapory w Myczkowcach.
 • Maria J Szulewska, Cechowanie lekkiej sondy dynamicznej z "nową" końcówką stożkową.
 • Andrzej Tejchman, Kazimierz Gwizdała, Ireneusz Dyka, Nośność i osiadanie pylonu mostu podwieszonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku.
 • Krzysztof Trojnar, Badanie modelowe współpracy z podłożem fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo.
 • Katarzyna Zabielska Adamska, Wpływ stabilizacji cementem na wytrzymałość kontaktu popiół lotny - geomembrana HDPE.

Z zainteresowaniem przeczytałem tekst pary autorów Antoni Forkiewicz, Jacek Ścigało. Artykuł poświęcony jest wymiarowaniu konstrukcji podziemnych. W pracy czytamy, że najbardziej powszechny jest sposób określania wartości parametrów geotechnicznych na podstawie tzw. cechy wiodącej. W laboratorium wyznacza się stopień plastyczności gruntów spoistych, a następnie, korzystając z podanych w normie nomogramów, odczytuje się wartości potrzebnych do projektowania parametrów. Wartości poszukiwanych parametrów można także otrzymać bezpośrednio z kosztownych i pracochłonnych badań terenowych i laboratoryjnych. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że obliczenia statyczne przeprowadzone na podstawie parametrów normowych są wiarygodne a budowle wystarczająco bezpieczne. Wyjątek stanowią iły, dla których Øu i cu mogą się znacznie różnić.

Autorzy piszą, że celem ich pracy jest "ukazanie różnic w wynikach obliczeń statycznych i wymiarowaniu konstrukcji na przykładzie wielopoziomowego parkingu podziemnego położonego na terenie Placu Wolności w Poznaniu". Obliczenia wykonano dwukrotnie, raz używając parametrów uzyskanych z normy i drugi raz, stosując parametry wytrzymałościowe otrzymane z bezpośrednich badań.

Projektowany trzykondygnacyjny parking podziemny o długości 145 metrów i szerokości od 28.5 do 45.0 metrów posadowiony na płycie fundamentowej grubości 1.0 metra na głębokości 12.0 metrów w warstwie iłów poznańskich. Iły są twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL = 0.05. Nad iłami zalegają dwie warstwy gliny zwałowej.

Do obliczeń przyjęto następujące wartości parametrów wytrzymałościowych:

 • Wg. normy - Øu = 12O ; cu = 56 kPa;
 • Wg. badań bezpośrednich - Øu = 9O ; cu = 89 kPa;

Numeryczne obliczenia długości zakotwienia ściany szczelinowej przeprowadzone dla obu wariantów wykazują znaczne różnice w projektowanej długości ściany szczelinowej. Poniżej w tabeli zestawiono obliczone długości ściany.

Wyniki obliczeń numerycznych długości zakotwienia ściany szczelinowej

Przekrój Wg normy Z badań Różnica
1 21.2 17.2 4.0
2 19.8 15.8 4.0
3 17.6 13.6 4.0
4 14.4 11.4 3.0
5 16.4 14.1 2.0

Jak wykazały obliczenia, wykorzystanie bezpośrednich badań dla określenia cech wytrzymałościowych pozwoliło znacznie zmniejszyć długości projektowanych ścian szczelinowych.

Trudno się nie zgodzić z nie budzącymi wątpliwość wynikami. Trzeba jedna zadać sobie szalenie ważne pytanie: "Na ile pewne są wartości parametrów wytrzymałościowych otrzymane z bezpośrednich badań?". Jak pokazuje praktyka, w złożu iłu mogą lokalnie występować różne osłabienia i nieciągłości. W miejscach tych wartości parametrów są mniejsze a nawet znacznie mniejsze niż w całej bryle. Podczas badań wartości parametrów wytrzymałościowych prób pobranych w płaszczyźnie poślizgu iłów na budowie przy ulicy Ludowej w Warszawie okazało się, że kąt tarcia wewnętrznego jest równy 6 stopni a spójność 8.0 kPa. Ile trzeba więc wykonać badań, aby uzyskać wiarygodne i pewne wyniki. Niewątpliwe jednak warto jest przeprowadzać jak najwięcej badań szczegółowych, ale jak namówić do nich inwestorów?