Nowa Inwestycja Arche

Warszawski developer Arche rozpoczął budowę osiedla mieszkaniowego przy ulicy Poloneza w Warszawie. W pierwszym etapie oddany zostanie budynek A1 o 100 mieszkaniach. Budynek o 4 kondygnacjach z garażem podziemnym na 113 samochodów usytuowany będzie obok budynku hotelowego mogącego przyjąć 228 gości. Hotel będzie posiadał dwupoziomowy garaż. Pokoje i apartamenty w hotelu można nabywać na własność w systemie Condo.

Przy ulicy Poloneza panują dość trudne warunki wodno-gruntowe albowiem na znacznym obszarze występują do głębokości 5.80 m ppt. plastyczne gliny piaszczyste. Poziom posadowienia budynków mieszkalnych przyjęto na głębokości 4.20 m ppt. Szczególnie istotny był odbiór gruntu w wykopach. W trakcie badań wykonywanych w wykopach określono gdzie konieczna jest wymiana gruntów. Plastyczne gliny zastępowano chudym betonem. Ze względu na występowanie warstwy gruntów plastycznych ale także z uwagi na możliwości gromadzenia się wody w zasypie wykopu zaprojektowano posadowienie na płytach fundamentowych.

Budynek hotelowej posiadający dwa poziomy podziemnych garaży posadowiony jest na głębokości 6.90 m ppt. Na tej głębokości zalegają półzwarte gliny zwałowe. Woda gruntowa głównego poziomu pomierzona została w piaskach drobnych zalegających pod glinami na głębokości 7.45 m ppt na rzędnej 17.60 m np. „0” Wisły. Lokalnie woda występowała także na stropie gruntów piaszczystych. Korzystając z rozległego terenu wykopy realizowano jako szerokoprzestrzenne.

Badania gruntu w wykopie przeprowadzono przy użyciu ręcznej sondy CPT. Wykorzystanie tego urządzenia pozwoliło precyzyjnie i bez dodatkowych kosztów dla Inwestora określić strefy koniecznej wymiany gruntu.