Mennica Legacy Tower

mennica legacy

Jeszcze niedawno stały tu budynki w których produkowano monety, dziś na działce powstaje ogromny wykop. Inwestorami są Mennica i Golub Gethouse. Realizowany według projektu Goettsch Partners z Chicago oraz biura Epstein budynek biurowo-usługowy będzie miał od 11 do 34 pięter i 4 kondygnacje podziemne. Płyta fundamentowa posadowiona na głębokości 13-14 m p.p.t. opierać się będzie w warstwach zagęszczonych piasków drobnych i półzwartych glin.

Woda gruntowa głównego poziomu pomierzona została na głębokości około 9.0 m p.p.t. tj. na rzędnej 26.40 m n.p. „0” Wisły czyli kilka metrów powyżej projektowanego poziomu posadowienia. Występująca poniżej dna wykopu warstwa odcinająca dopływ wody do wykopu miejscami osiąga grubość jedynie 1.5 metra.

Ściany szczelinowe stanowiące obudowę wykopu oraz odcinające dopływ wody realizuje Warbud. Firma jest też generalnym wykonawcą inwestycji.

7 marca 2017 r. miała miejsca uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.