Olbrzymi staw w centrum Warszawy

Kilka lata temu na warszawskiej Woli rozpoczęła się budowa osiedla, która została zatrzymana po wykonaniu wykopu pod kondygnację podziemną. Na przedmiotowej działce pod przypowierzchniowymi gruntami nasypowymi i głębiej leżącymi gruntami zastoiskowymi występują średnio zagęszczone i zagęszczone piaski drobne i pylaste, o stopniu zagęszczenia ID=0.55÷0.70 i lokalnie twardoplastyczne gliny.

W sierpniu 2006 roku zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości 4.00 ÷ 4.70 m ppt., tj. na rzędnych 22.10 ÷ 23.30 m n.p. „0” Wisły, lokalnie poziom wody gruntowej znajdował się 0.50 metra powyżej rzędnej posadowienia płyty fundamentowej.

Przeprowadzone w lipcu 2011 roku badania i obserwacje wykazały, że w części południowej i południowo – zachodniej dno wykopu przykrywa woda. Zwierciadło wody gruntowej pomierzono na rzędnej 24.05 m n.p. „0” Wisły, tj. 1.75 metra powyżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Sondowania dna wykopu pod wodą wykazały rozluźnienie warstwy piasku o grubości 0.30 ÷ 0.40 metra. Podobnej grubości rozluźnienie stwierdzono w północnej części wykopu, gdzie dno nie jest przykryte wodą. Teren wykopu porośnięty jest różnorodną roślinnością. Po osuszeniu dna wykopu konieczne będzie usunięcie warstwy gruntu, w której znajdują się korzenie roślin.

Pozostawienie otwartego wykopu na tak długi okres czasu spowodowało konieczność wykonania nie tylko dodatkowych prac ziemnych i porządkowych, ale również dodatkowego odwodnienia terenu ponieważ woda gruntowa obecnie znajduje się znacznie powyżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów.