Aktualności wg autora: Michał Grela

 • Seminarium IBDiM "Głębokie wykopy"

  21 marca odbyło się kolejne seminarium dotyczące wykonywania głębokich wykopów budowlanych organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych przez IBDiM spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów.

 • Biurowiec przy 17 Stycznia

  Trwa budowa biurowca zlokalizowanego w sąsiedztwie portu lotniczego Okęcie. Budynek z trzema kondygnacjami podziemnymi posadowiono na płycie fundamentowej. Wykop pod części podziemną wykonano w otoczeniu ścian szczelinowych. W podłożu inwestycji zalęgają głównie półzwarte gliny, poniżej których zalega warstwa nawodnionych piasków. Podczas prac ziemnych, wystąpił problem z odwodnieniem, na skutek natrafienia igłofiltrami na stary otwór studzienny, przez który dopływała woda z piasków zalęgających poniżej glin.

 • Warszaty Projektanta 2013

  Tegoroczne warsztaty bez wątpienia należały do bardzo udanych. Wzorowo zorganizowana konferencja, zgromadziła około 500 uczestników. W trakcie czterech dni wygłoszono kilkadziesiąt referatów oraz kilkanaście prezentacji firm. Do najciekawszych wystąpień należy zaliczyć referat otwarcia o budowie II linii metra w Warszawie autorstwa prof. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej z Politechniki Warszawskiej oraz referat dr hab. Marka Tarnawskiego z Geoprojektu Szczecin dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

 • Rozbudowa Hotelu Airport Okęcie

  Trwają prace budowlane przy nowym hotelu w pobliżu portu lotniczego Okęcie. Przy ul. 17 Stycznia powstanie 11 kondygnacyjny budynek z jednopoziomowym garażem podziemnym. Kondygnacja podziemna zagłębiona została na głębokość 3,5 m ppt . W podłożu panują złożone warunki gruntowe. W warstwie przypowierzchniowej rozpoznano grunty spoiste o niewielkiej nośności oraz wysoki poziom wody gruntowej, które wymusiły zastosowanie ścian szczelinowych. Poniżej poziomu fundamentów, stwierdzono występowanie glin piaszczystych w stanie półzwartym oraz zgęszczonych piasków. Autorem projektu jest pracownia Decorum, badania oraz dokumentację geologiczno-inżynierską wykonał Geotest.

 • Biurowiec przy Pileckiego

  Rozpoczęła się budowa budynku biurowego przy ul. Pileckiego na Ursynowie. Biurowiec posiadać będzie 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Wykop fundamentowy realizowany jest w otoczeniu ekranu wodoszczelnego stosowanego do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych. Ściankę o grubości 30 cm i długości 8 metrów, wzmocnią stalowymi dwuteownikami wykonała firma Soletanche. Jest to jedno z pierwszych zastosowań tego typu konstrukcji do obudowy wykopu budowlanego w Warszawie. Drążenie ekranu odbywa się w zawiesinie cementowo bentonitowej przy pomocy specjalnego urządzenia. Inwestorem jest firma Arche.

 • Konstrukcja żelbetowa stacji Nowy Świat już gotowa

  Stacja C12 jako pierwsza z obecnie budowanego, centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, posiada w całości wykonaną konstrukcję żelbetową. W ostatnich dniach zabetonowano ostatni fragment płyty fundamentowej obiektu. W podłożu zalegały grunty nośne. Podczas przeprowadzonych odbiorów podłoża gruntowego w dnie wykopu fundamentowego stwierdzono zagęszczone piaski pylaste oraz pyły i iły plioceńskie w stanie zwartym lub półzwartym. Przed wykonaniem płyty fundamentowej, na odpowiednio przygotowanym podłożu, najpierw wykonuje się warstwę podkładową z chudego betonu. Prace żelbetowe wykonała firma Modzelewski Rodek.

 • Najwięsza budowa w Łodzi nabiera rozpędu

  Trwają prace przy nowym dworcu kolejowym Łódź Fabryczna. Pomimo że wykop szerokoprzestrzenny nie osiągnął swojego docelowego rozmiaru już jest imponujących rozmiarów. Od miesiąca cztery koparki chwytakowe wykonują ściany szczelinowe, które będą stanowiły główny element konstrukcyjny nowego dworca. Do obiektu pociągi dojeżdżać będą tunelem, którego początek zaplanowano w okolicy ul. Niciarnianej. Wkrótce rozpocznie się również wykonywanie baret.

 • Galeria Mokotów powiększy się

  O prawie 5 tys. metrów kwadratowych powiększy się Galeria Mokotów, której rozbudowa trwa od kilku miesięcy. Dobudówka w kształcie litery L powstaje wzdłuż ul. Wołoskiej, gdzie zaprojektowano posadowienie na stopach fundamentowych oraz wzdłuż ul. Uniechowskiego, gdzie wykonano pale fundamentowe. Posadowienie pośrednie wykonano ze względu na obciążenie mimośrodowe tej części konstrukcji. Grunty w tym miejscu należą do silnie skonsolidowanych. Wykonane sondowania statyczne CPT wykazały obecność zwartych glin, których stopień plastyczności IL< 0.00.

 • Demontaż tuneli szlakowych na stacji ONZ

  Rozpoczęły się prace ziemne przy drążeniu kondygnacji -2 na stacji C10 Rondo ONZ. Nie byłoby nic nadzwyczajnego w tym zadaniu, gdyby nie komiczność rozebrania tuneli szlakowych wykonanych w tym miejscu kilka miesięcy temu przez maszynę TBM. Tunele wykonano przed wykonaniem płyty dennej stacji, aby nie blokować maszyn drążących, których postęp prac znacznie wyprzedził harmonogram. W chwili obecnej aby wykonać wykop najpierw należało rozbić tunel i rozebrać jego poszczególne elementy. Każdy pierścień tunelu szlakowego zbudowany jest z 5 elementów i tzw. klinu.

 • Co się dzieje w tunelu Wisłostardy?

  W zamkniętym kilka miesięcy temu tunelu Wisłostrady trwają prace mające na celu wykonanie tuneli II linii metra pod istniejącym obiektem drogowym przy wyższym współczynniku bezpieczeństwa niż to zaplanowano pierwotnie. Wykonano już iniekcje wysokociśnieniowe. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu iniekcji cementowej i chemicznej wewnątrz tunelu Wisłostrady. Iniekcja niskociśnieniowa ma na celu scalenie piaszczystych warstw występujących pod płytą denną tunelu Wisłostrady. W płycie tunelu wykonano serię otworów w których zamontowane zostały rury iniekcyjne służące do wprowadzenia zaczynu cementowo-chemicznego.

Podział na strony