I Konferencja "Współczesna Geologia Samorządowa"

Termin:  7 Grudzień 20229 Grudzień 2022
Lokalizacja:  Cedzyna/k Kielc

Konferencja "Współczesna Geologia Samorządowa" (WGS) jest dedykowana pracownikom administracji samorządowej. Została poświęcona problemom, z którymi administracja geologiczna spotyka się, wykonując na co dzień zadania regulowane ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Celem konferencji jest także dalsza integracja środowiska geologów, nawiązywanie relacji zawodowych, tworzenie wzajemnie wspierających się regionalnych grup, a także wypracowanie i rozpropagowanie skutecznych narzędzi prawno-administracyjnych, które w praktyce będą mogły ułatwić wykonywanie obowiązków służbowych geologów powiatowych i wojewódzkich. Debata w szerokim gronie pozwoli na wymianę lokalnych doświadczeń oraz rozpoznanie problemów występujących na terenie całej Polski. Ponadto, planowane działania powinny podnieść status geologów w Polsce, poprzez poprawę funkcjonowania i zwiększenia efektywności pracy administracji geologicznej, co w efekcie pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi kraju.

Ideą przewodnią konferencji jest także intensyfikacja współpracy terenowej pomiędzy administracją geologiczną i państwową służbą geologiczną, a w dalszej perspektywie również z organami nadzoru górniczego.

Więcej szczegółów