Popękany narożnik budynku

Budynek mieszczący garaże samochodowe znajduje się na terenie jednostki wojskowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Miasto to położone jest w dolinie dwóch dużych rzek: Wisły i Narwi. W podłożu przeważają grunty piaszczyste, a w miejscach, gdzie znajdowały się starorzecza zalegają grunty organiczne. Jednostka zleciła badania geotechniczne, które miały określić przyczyny spękań, widoczne na ścianie szczytowej budynku oraz prostopadłej do niej podłużnej ścianie północnej.

Charakter pęknięć wskazywał, że osiada północno-zachodni narożnik budynku. Parterowy obiekt posadowiony był na ławach fundamentowych na głębokości 1.0 metra ppt.

Popękany narożnik budynku
Popękany narożnik budynku
Popękany narożnik budynku

W celu określenia budowy geologicznej wykonano pięć otworów badawczych przy ścianach budynku. Otwory zlokalizowano przy uszkodzonym narożniku, ale także w pewnym oddaleniu od niego, w miejscach gdzie nie było widać rys i pęknięć.

Przeprowadzone badania wykazały, że w podłożu zalegają średnio zagęszczone piaski średnie. Wody gruntowej do głębokości 5 metrów nie stwierdzono. Taki układ występował w otworach zlokalizowanych z dala od uszkodzonego narożnika. W otworach wykonanych przy narożniku stwierdzono występowanie plastycznej gliny, której warstwa rozciągała się do głębokości 4 metry ppt. Pod gliną nawiercono mało wilgotne piaski średnie. W warstwie gliny zaobserwowano sączenia. To wyjaśniło sprawę. Narożnik budynku posadowiony w warstwie plastycznej gliny osiadł, co spowodowało pojawienie się spękań. Sytuację pogorszył prawdopodobnie stan instalacji odprowadzającej wodę opadową z dachu budynku rurami spustowymi. Woda z rur spływała do podłoża bezpośrednio przy ścianach budynku. Tam, gdzie występowały piaski, woda swobodnie odpływała do głębszych warstw gruntu. Przy narożniku woda gromadziła się w warstwie słabo przepuszczalnej gliny, powodując jej uplastycznienie. Sączenia, które zlokalizowano w glinach pojawiły się, mimo iż badanie wykonano w okresie o wyjątkowo niskim poziomie opadów atmosferycznych.

W odkrywce pod fundamentem występowały plastyczne gliny.
W odkrywce pod fundamentem występowały plastyczne gliny.

W celu poprawy warunków posadowienia budynku zalecono wykonanie podbudowy fundamentów na obszarze zalegania gruntów spoistych.