Odmłodzony spichlerz w Kazimierzu Dolnym

Działka, na której zaprojektowano budowę hotelu położona jest w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Puławskiej.

Opis terenu

Pod względem geomorfologicznym teren znajduje się na granicy tarasu nadzalewowego i zbocza doliny Wisły, której koryto oddalone jest o około 80 metrów od granicy działki. Dolina Wisły w rejonie Kazimierza Dolnego ma charakter przełomowy o wysokich i stromych brzegach. Plac, na którym przewidziano inwestycję znajduje się u podnóża takiego stromego zbocza.

Rzędne wysokościowe zmieniają się od 123.20 m n.p.m. przy ulicy Puławskiej do 130.50 m n.p.m. przy rozciągającej się wzdłuż południowo – wschodniej krawędzi podnóża skarpy. Teren na tym odcinku łagodnie opada w kierunku Wisły. Skarpa wznosi się na wysokość przeszło 20 metrów a jej nachylenie wynosi około 30 stopni. Skarpa porośnięta jest lasem.

Widok skarpy przed budową
Widok skarpy przed budową
Słup energetyczny stał przy granicy działki
Słup energetyczny stał przy granicy działki

Na działce znajduje się podpiwniczony budynek dawnego spichlerza o dwóch kondygnacjach naziemnych. Budynek został zbudowany na przełomie XVII i XVIII wieku w stylu tzw. polskiego renesansu.

Budowa geologiczna

W podłożu występują osady wieku czwartorzędowego oraz tworzące dla nich podłoże skały wieku górnokredowego. Czwartorzęd budują głównie osady deluwialne powstałe z przemycia i przemieszania pyłów lessowych reprezentowane przez pyły i gliny pylaste. Lokalnie grunty te przykrywają plejstoceńskie utwory piaszczyste, piaski drobne i pylaste, w spągu gruboziarniste. Miąższość osadów czwartorzędowych jest zmienna i zwiększa się w kierunku koryta Wisły (od 2.0 do 4.5 m). Pod utworami czwartorzędowymi zalegają skały podłoża reprezentowane przez margle i opoki wieku górnokredowego. Strop margli i opok jest nierówny, a górne ich partie są silnie zwietrzałe. Górną partię stanowią zwietrzeliny gliniaste zbudowane z gliny pylastej i drobnych okruchów skalnych. Wraz ze wzrostem głębokości zwiększa się ilość okruchów skalnych i zwietrzeliny gliniaste przechodzą w zwietrzeliny kamieniste a następnie w spękaną skałę miękką. W zwietrzelinach lokalnie występują warstwy rumoszu skalnego.

Zwietrzelina gliniasta
Zwietrzelina gliniasta

Warunki hydrogeologiczne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 3.00 – 3.50 m ppt tj. na rzędnych 120.05 – 120.90 m npm.

Założenia projektowe

Projekt zakładał, że pozostawione zostaną zewnętrzne ściany zabytkowego spichrza. Przeprojektowane zostało całe wnętrze budynku. Jednocześnie zaprojektowano dobudowanie nowego obiektu na całej przestrzeni pomiędzy spichrzem a skarpą. Nowy budynek o jednej kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacjach naziemnych posadowiony został na płycie fundamentowej na głębokości 3.60 m poniżej "0" budynku tj. na rzędnej 121.00 m n.p.m. Zaprojektowano wcięcie budynku w skarpę.

Fragment przekroju
Fragment przekroju

Zadanie geotechniczne

W celu określenia możliwości podcięcia skarpy przeprowadzono analizę jej stateczności.

Obliczenia przeprowadzono w dwóch przekrojach prostopadłych do zbocza. W obliczeniach uwzględniono następujące warstwy geotechniczne: gliny pylaste, plastyczne o stopniu plastyczności IL = 0.35 średnio zagęszczone piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID = 0.50, zwietrzelina gliniasta, plastyczna i twardoplastyczna, zwietrzelina kamienista i skała miękka, grunty nasypowe. Wartości parametrów geotechnicznych przyjętych do obliczeń zestawiono w tabeli poniżej.

Rodzaj gruntu Stopień plastyczności
Stopień zagęszczenia
Φu [ ° ] Cu [ kPa ] γ [ kN/m3 ]
Grunt nasypowy luźny 20 3.0 18.0
Glina pylasta 0.35 12.4 11.9 19.6
Zwietrzelina gliniasta 0.35 15.4 26.3 19.6
Zwietrzelina gliniasta 0.10 20.1 35.4 20.6
Piasek drobny 0.50 30.4 0.0 18.6
Zwietrzelina kamienista - 30.0 35.0 20.6

Obliczenia wykonano korzystając z programu Geo.4. Przeprowadzone obliczenia wykazały że stopień stateczności Fs jest mniejszy od jedności co oznacza, że skarpa jest niestateczna. W takim przypadku konieczne byłoby wykonanie konstrukcji oporowej zapewniającej stateczność skarpy.

Przyjęto inne rozwiązanie. Zmieniono lokalizację południowej ściany budynku odsuwając wykop od skarpy o 4 – 8 metrów. Obliczenia stateczności wykonane dla nowej lokalizacji wykazały, że stopień stateczności jest większy od jedności. Dla jednego z przekrojów obliczenia wykazały stosunkowo mały zapas bezpieczeństwa Fs = 1.16 - dla obliczeń wykonanych metodą Bichopa oraz Fs = 1.17 dla metody Felleniusa. W drugim z przekrojów otrzymano wartości współczynników stateczności Fs = 1.55 (Bischop), Fs = 1.54 (Fellenius). W dokumentacji geotechnicznej zalecono więc wykonanie próbnego odcinka wykopu. Postulat ten nie został spełniony.

Budowa

W czasie prowadzonego nadzoru geotechnicznego zlecono wykonanie zabezpieczenia skarpy folią, a ponadto zaplanowano prowadzenie stałych pomiarów geodezyjnych. W tym celu na skarpie założono system reperów. Na budowie prowadzono ciągłe pomiary położenia reperów. Wyniki pomiarów były zapisywane w dzienniku budowy. Nie stwierdzono przemieszczeń skarpy.

Bezpośrednio po wykonaniu konstrukcji podziemnej części budynku zasypano wykop co w znacznym stopniu poprawiło stateczność skarpy.

Od strony skarpy zaprojektowano i wykonano drenaż, którego zadaniem jest przejmowanie wody spływającej po skarpie.

Budowa została zakończona. Odrestaurowano zabytkowy spichlerz i goście odwiedzający Kazimierz Dolny mogą zatrzymywać się w nowym, nowoczesnym hotelu. Czy pasuje on architekturą i klimatem do otoczenia? Pozostawiamy to do oceny czytelnikom.

Poniżej fotorelacja z budowy:

Pozostały tylko zewnętrzne mury spichlerza
Pozostały tylko zewnętrzne mury spichlerza
Pozostały tylko zewnętrzne mury spichlerza
Las groźnie wisiał nad wykopem
Las groźnie wisiał nad wykopem
Widok skarpy
Widok skarpy
Trwają roboty ziemne
Trwają roboty ziemne
Przygotowania dna wykopu fundamentowego
Przygotowania dna wykopu fundamentowego
Widok skarpy
Widok skarpy
Widok skarpy
Widok skarpy
Widok wykopu
Widok wykopu
Wnętrze spichlerza
Wnętrze spichlerza
Widok z posesji sąsiada
Widok z posesji sąsiada
Spichlerz od strony ulicy Puławskiej
Spichlerz od strony ulicy Puławskiej
Skarpy zabezpieczone folią
Skarpy zabezpieczone folią
Repery kontrolne
Repery kontrolne
Repery kontrolne
Repery kontrolne
Ogólny widok na teren budowy
Ogólny widok na teren budowy
Widok zabezpieczonych ścian spichlerza
Widok zabezpieczonych ścian spichlerza
Wykop został już zasypany
Wykop został już zasypany
Trwa rekonstrukcja spichlerza
Trwa rekonstrukcja spichlerza
Skarpa jest coraz bardziej bezpieczna
Skarpa jest coraz bardziej bezpieczna

Obiekt po zakończeniu renowacji:

Spichlerz po renowacji
Spichlerz po renowacji
Widok hotelu od strony Kazimierza
Widok hotelu od strony Kazimierza
Widok skarpy po zakończeniu budowy
Widok skarpy po zakończeniu budowy
Połączenie starego spichlerza z nowym projektem
Połączenie starego spichlerza z nowym projektem
Hotel na tle skarpy
Hotel na tle skarpy