Sondowanie CPTU w Janowie Podlaskim

Na potrzeby dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla rewitalizacji zabytkowego pałacu zlokalizowanego w Janowie Podlaskim Geotest wykonał sondowania statyczne CPTU. Ten typ sondowania statycznego pozwala z jeszcze większą precyzją oceniać profil wgłębny i stan zalegających w podłożu gruntów. Ciągły zapis (w interwałach co 1 cm) parametrów podłoża możliwy jest dzięki zastosowaniu stożka elektrycznego tzw. piezostożka wyposażonego w liczne czujniki oraz oprzyrządowania komputerowego stale rejestrującego opory sondowania, głębokość, ciśnienie wody w porach gruntu, odchylenie żerdzi od pionu i inne. Sondowanie CPTU jest jedną z najnowocześniejszych metod badania gruntu w Polsce i na świecie.

W podłożu pod warstwą gruntów antropogenicznych, których miąższość lokalnie osiąga 5 metrów, rozpoznano grunty zastoiskowe znacznej miąższości reprezentowane przez gliny i gliny piaszczyste w stanie od twardoplastycznego do miękkoplastycznego.