Ronson buduje na Ursynowie

Na budowie Gemini II widać już zarys części podziemnej budynku. Wykonane zostały ściany szczelinowe oraz kotwy gruntowe. W chwili obecnej trwają prace związane z głębieniem wykopu pod garaż podziemny oraz próbne obciążenia kotew gruntowych. Badanie naciągu kotew zostało ukazane na poniższych fotografiach. Podczas badań geotechnicznych dla tej inwestycji stwierdzono występowanie w podłożu gruntów nasypowych o kilkumetrowej miąższości, poniżej których zalegały piaski drobne i średnie o stopniu zagęszczenia ID=0.50-0.60. Poniżej rozpoznano morenowe gliny piaszczyste w stanie półzwartym. Gliny te, zalegają na znacznym obszarze południowej Warszawy i charakteryzują się silnym skonsolidowaniem i często stanowią trudności związane z ich urabianiem. Utwory te pod względem wytrzymałości zachowują się jak słabe skały.

Na badanym terenie woda gruntowa występuje w dwóch poziomach wodonośnych.

Poziom I-szy występuje lokalnie w zagłębieniach stropu glin piaszczystych na głębokości 4.00 ÷ 7.30 m tj. na rzędnych 18.80 ÷ 22.40 m np. „0” Wisły.

Poziom II-gi o charakterze swobodnym zalega w piaskach wodnolodowcowych występujących poniżej glin piaszczystych na głębokości 12.05 ÷ 13.80 m ppt. tj. na rzędnych 13.35 ÷ 13.75 m np. „0” Wisły