Konferencja Wisła 2005

W dniach 1-4 marca w górującym nad Wisłą hotelu Gołębiewski odbyła się jubileuszowa XX Ogólnopolska Konferencja "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji". Konferencja, zorganizowana przez Krakowski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, poświęcona została nowym rozwiązaniom konstrukcyjno - materiałowo - technologicznym.

W konferencji wzięła udział liczna grupa inżynierów, konstruktorów i geotechników. Program był bogaty i intensywny: referaty wygłoszono w czasie czterech sesji, które rozpoczynały się o godzinie 9 rano i kończyły o 19; później następowała godzinna dyskusja. Dwie krótkie przerwy na kawę i jedna dłuższa na obiad pozwalały na krótki odpoczynek i wymianę poglądów w kuluarach lub na wizytę na towarzyszącej konferencji wystawie sponsorów.

Ogółem wygłoszono dwadzieścia sześć referatów. Konferencję zainaugurował wykład profesora Zbigniewa Grabowskiego p.t. "Niektóre problemy w geotechnice". Następnie, w czasie pierwszej sesji, usłyszeliśmy referat dr. inż. Bolesława Kłosińskiego "O zagadnieniach projektowanych w nowych normach europejskich dotyczących wykonywania fundamentów" i profesora Lecha Wysokińskiego p.t. "Podstawy projektowania geotechnicznego. Klasyfikacja gruntów, wydzielenie warstw, ustalanie parametrów geotechnicznych z uwzględnieniem nowych norm europejskich". W pierwszej sesji nowym normom poświęcony był także referat mgr inż. Walerego Kotlickiego "O projektowaniu posadowień bezpośrednich w ujęciu Eurokodu 7".

Wymienione referaty poruszały nurtujący środowisko inżynierów problem projektowania według nowych norm obowiązujących w Unii Europejskiej. W Polsce zaczną one obowiązywać już niebawem a stan wiedzy projektantów jest ciągle jeszcze nie zadowalający. Co prawda odbyło się kilka konferencji poświęconych nowym regulacjom prawnym (Dla geotechników taka konferencja, zorganizowana przez Instytut Techniki Budowlanej, odbyła się już w 2003 roku w Mrągowie.), ale w dalszym ciągu brak jest dobrze działającego systemu, który umożliwiałby łatwy dostęp do projektowanych norm dla szerokiego kręgu odbiorców. Tymczasem już teraz nauczyciele akademiccy powinni dysponować materiałem odpowiednim do przekazania studentom, którzy za chwilę będą pracować w oparciu o nowe normy europejskie.

Wśród pozostałych referatów należy zwrócić uwagę na pracę dr inż. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej o projektowaniu kotew gruntowych na podstawie norm europejskich. Ta przejrzyście i przystępnie przedstawiona praca została nagrodzona brawami. Dr inż. Bolesław Kłosiński i Piotr Rychlewski omówili problemy związane z posadowieniem budowli wysokich.

Duże zainteresowanie wywołał referat wygłoszony przez mgr. inż. Wiesława Opęchowskiego p.t. "Odwodnienia budowlane wykopów na przykładzie obiektów zrealizowanych w Warszawie". W referacie zostały omówione problemy odwodnień wykopów. Głębokie posadowienia budynków coraz częściej wymagają obniżenia wody gruntowej. Jest to zagadnienie skomplikowane, regulowane ścisłymi zapisami prawnymi. W referacie szczegółowo opisano problemy związane z odwodnieniem wykopów podczas budów Hotelu Inter Continental, budynków Jasna i Międzynarodowa, hotelu Hilton przy zbiegu ulic Wroniej i Grzybowskiej oraz Złotych Tarasów. Podczas budowy hotelu Inter Continental w Warszawie wykop przecinał pierwszy poziom wodonośny i dochodził do drugiego. Ten czterdziestopięciokondygnacyjny wieżowiec ma pięć poziomów podziemnych (jest tym samym najgłębiej dotychczas posadowionym budynkiem w Warszawie). Dno wykopu schodzi na głębokość 21 metrów, a szachty windowe - na głębokość 25 metrów. Ściany szczelinowe realizowano do głębokości 34 metrów.

Dla potrzeb budowy konieczne było obniżenie poziomu wody gruntowej o 10 metrów (dla szachtów 14 metrów). Zaprojektowano sześć studni o zdolności poboru 270 m3/h. Podczas odwodnienia monitowano poziom zwierciadła wody gruntowej w piezometrach i prowadzono pomiary przemieszczeń na budynkach. Przemieszczenia budynków nie były większe od kilku milimetrów. Równie interesujące są pozostałe przykłady przedstawione w referacie inż. Opęchowskiego. Postaram się ten artykuł zamieścić w całości na stronach "Geotekstu".

Wykładom towarzyszyły prezentacje czternastu firm. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie przedstawiciela Soletanche Sp. z o.o., który przedstawił na przykładzie zrealizowanych przedsięwzięć technologię głębokiego fundamentowania.

Nowoczesne rozwiązania w geotechnice w oparciu o system Titan zaprezentowała firma o takiej samej nazwie. Reprezentant Freyssinet Polska sp. z o.o. wygłosił wykład o wzmacnianiu gruntów spoistych organicznych i nasypowych za pomocą metody wymiany dynamicznej.

Tegoroczne Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji zostały pozytywnie ocenione przez uczestników. Moim zdaniem w obradach zabrakło otwartej dyskusji pomiędzy geotechnikami i konstruktorami. Szkoda, że nie dowiedzieliśmy się jakie stwarzają im dokumentacje geotechniczne. Geotechnicy mogli też poinformować konstruktorów, w jaki sposób przedstawione zagadnienia projektowe pozwoliłyby na opracowanie dokumentacji geotechnicznej spełniającej oczekiwania projektanta.

Konferencja, której towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda podkreślająca urok zasypanych śniegiem gór zakończyła się kolacją pożegnalną przed którą rozdano uczestnikom "Śpiewnik budowlanych". Teksty piosenek zebrane w całkiem sporym tomiku zilustrowane zostały rysunkami Andrzeja Mleczki. Na zakończenie kolacji śpiewnik pomógł we wspólnym śpiewaniu.

Materiały konferencyjne zostały zebrane w 3 tomach oraz w formie elektronicznej na płycie CD. Można je nabyć w oddziale PziTB w Krakowie ul. Straszewskiego 28, 11-113 Kraków tel./fax 12/422 30 83, e-mail: biuro@pzitb.org.pl

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.wppk.info