Złożone warunki gruntowe

Na budowie niewielkiego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na Wilanowie natrafiono na trudne warunki wodno-gruntowe. Pierwszym problemem był wysoki stan wód gruntowych w tym rejonie. Woda gruntowa lokalnie znajdowała się ponad spągiem gruntów słabonośnych, pokrywających cały teren przeznaczony pod inwestycję warstwą około 1 metra. Dodatkową trudnością w zlokalizowaniu obszarów gruntów słabonośnych w poziomie posadowienia było ich przypadkowe rozmieszczenie w formie niewielkich przewarstwień.

W wyniku wielokrotnych oględzin dna wykopu, zlokalizowano kilkadziesiąt punktowych obszarów zalegania torfów i namułów. Zapewne dno zbiornika sedymentacyjnego który znajdował się w tym rejonie, posiadało liczne zgłębienia np. erozyjne wywołane silnymi przepływami wody. Następnie zbiornik szybko stało się bezodpływowy i uległ sukcesji roślinnej, której pozostałości w postaci torfu obserwujemy obecnie w dnie wykopu. Ostatecznie ławy fundamentowe zostały poszerzone, a grunty organiczne, o ile to było możliwe, usunięte. Inwestor ze względów ekonomicznych zrezygnował z posadowienia obiektu na płycie fundamentowej. Należy pamiętać, że wykonując badania geotechniczne na obszarach zalewowych lub podmokłych, wskazana jest ostrożność kiedy napotykamy na piaski z częściami organicznymi, ponieważ bardzo często towarzyszą im niewielkie obszarowo pokłady torfu, które niewykryte mogą prowadzić w przyszłości do nierównomiernych osiadań konstrukcji i w efekcie spękań budynku.