Awaria przy Braci Załuskich

Na działce przy ulicy Braci Załuskich niezależnie od otworów badawczych wykonane zostały także sondowania sondą CPT. Wiercenia i sondowania przeprowadzono do głębokości 10 metrów ppt. Stwierdzono że w podłożu pod warstwą nasypów zalegających do głębokości około 1.0 metr występuje cienka warstwa piasków średnich i drobnych przykrywająca trzeciorzędowe iły pylaste i gliny pylaste zwięzłe. Grunty trzeciorzędowe występują już na głębokości 2.0 metry. Jak wykazały sondowania statyczne, piaski są średnio zagęszczone, gliny pylaste zwięzłe twardoplastyczne, o stopniu plastyczności IL = 0.25, a iły w partiach stropowych twardoplastyczne IL = 0.05 – 0.15 i od głębokości około siedem metrów ppt. półzwarte. Dla celów dokumentacji geotechnicznej wykonane zostały trzy otwory badawcze i trzy sondy CPT. W dokumentacji podano, że woda gruntowa występuje jedynie lokalnie na stropie gruntów spoistych na głębokości 1.70 metra ppt. /rzędna 22.40 m np. „0” Wisły.

Na podstawie badań opracowany został projekt posadowienia budynku oraz projekt zabezpieczenia ścian wykopu.

Wykop wykonano w obudowie „ścianką berlińską” wspornikową. Jedynie w miejscu przegłębień w celu zapewnienia stateczności zastosowano kotwy gruntowe.

W czasie wykonywania wykopów padały intensywne deszcze. Gdy poziom posadowienia fundamentów w części wykopu był już osiągnięty stwierdzono znaczne wychylenie „ścianki berlińskiej” od strony ulicy Poli Gojawiczyńskiej. Kilka dwuteowników przesunęło się w stronę wykopu o blisko 40 centymetrów. Natychmiast ścianę zabezpieczono przyporą gruntową. Rozebrano fragment ściany zdejmując drewnianą opinkę a następnie wyprostowano dwuteowniki i po ponownym ułożeniu opinki wykonano kotwy gruntowe.

Przesunięcie się „ścianki berlińskiej” miało miejsce na odcinku równoległym do nitki kanalizacji ułożonej na głębokości około 3.0 metry ppt. Wykop pod kanalizację był zasypany piaskiem. W czasie intensywnych opadów woda filtrowała przez zasypkę i utrzymywała się na dnie wykopu. Projektanci obudowy wykopu przyjęli warunki wodno – gruntowe według dokumentacji geotechnicznej nie uwzględniając /bo dokumentacja nie obejmowała przyległego do ulicy fragmentu terenu/ warstwy piaszczystych gruntów nasypowych. Padający przez kilka dni deszcz nawodnił piasek zasypki ale także uplastycznił iły w wykopie. Oba te czynniki spowodowały wychylenie ścianki. Na szczęście wypadek nie był groźny.

Przedstawiony przykład ilustruje jak niebezpieczna jest natura. Badania geotechniczne wykonane zostały zgodnie z zasadami. Projekt obudowy zrobiony został poprawnie ale…

Czy można było zapobiec wychyleniu się ścianki?

Na pewno teraz projektanci bogatsi o nowe doświadczenia będą szczegółowo przeglądać nie tylko dokumentacje geotechniczne ale także podkłady geodezyjne, na których zaznaczone są przebiegi podziemnej infrastruktury.