Twarda Tower

Od kilku miesięcy trwają prace budowlane przy ulicy Twardej 2/4. Na terenie przy ostatnio zrewitalizowanym Placu Grzybowskim powstanie 160 metrowy wieżowiec. Inwestorem jest Hines, a autorem projektu światowej sławy architekt Helmut Jahn.

Obecnie trwają roboty przy konstrukcji części podziemnej budynku i elementów posadowienia. Wykonano ściany szczelinowe o szerokości 80 cm i głębokości od 25 do 27 metrów od powierzchni terenu, w otoczeniu których głębiony będzie wykop mieszczący podziemne garaże. Prace będą prowadzone metodą stropową. Jako tymczasowe podparcie stropu zaprojektowano pale CFA, przy drążeniu których napotkano problemy z zasklepianiem się otworu wiertniczego. Budynek posadowiony zostanie na płycie fundamentowej opartej na baretach (z iniekcją pod podstawą) o długości około 40 metrów każdy. Celem uzyskania jak największej nośności baretów, czas od wydrążenia do zabetonowania został skrócony do minimum, aby ograniczyć odprężenie gruntu.

Warunki geologiczno-inżynierskie na terenie inwestycji zostały rozpoznane przez Geotest. Poniżej gruntów nasypowych o miąższości nawet ponad 5 metrów nawiercono utwory spoiste; morenowe i lokalnie zastoiskowe, półzwarte, twardoplastyczne i miejscami plastyczne, o stopniu plastyczności IL=0.00-0.30. Poniżej występują piaski średnie i grube o stopniu zagęszczenia ID=0.55-0.80, przewarstwione lokalnie utworami spoistymi. W soczewkach piasków występujących na stropie gruntów morenowych nawiercono wodę o zwierciadle swobodnym i lokalnie napiętym. Woda gruntowa występowała na głębokości 2.90-5.60 m ppt. tj. na rzędnych 30.15-32.60 m n. p. „0” Wisły. Główny poziom wód gruntowych o zwierciadle napiętym nawiercono poniżej spoistych gruntów morenowych. Zwierciadło wody stabilizowało się na rzędnej 24.00-24.50 m n. p. „0” Wisły.