Ronson przy ulicy Gwiaździstej

Osiedle Ronsona buduje przy ulicy Gwiaździstej Karmar. Projekt architektoniczny powstał w pracowni Mierzejewski, Kasprzycki, Czaplicki.

Na działce pod gruntami nasypowymi występującymi do głębokości 2.20 metra zalegają piaski drobne średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0.45. Na części działki pod gruntami nasypowymi lub poniżej piasków drobnych zalega warstwa gruntów zastoiskowych i organicznych. Grunty zastoiskowe: twardoplastyczne i plastyczne gliny pylaste i pyły piaszczyste, o stopniu plastyczności IL=0.25-0.30 występują do głębokości 4.7 m ppt. W podłożu zalegają także namuły gliniaste i piaszczyste, lokalnie z wkładkami torfów oraz torfy. Grunty organiczne występują do głębokości 6.8 metra ppt. Pod namułami i torfami zalegają piaski drobne i średnie o stopniu zagęszczenia ID=0.45. Woda gruntowa pod ciśnieniem nawiercona poniżej gruntów spoistych i organicznych stabilizowała się na głębokości 2.65 ÷ 3.35 m ppt. tj. na rzędnych 0.60 ÷ 0.95 m n.p. "0" Wisły.

Z powodu występowania gruntów spoistych w stanie plastyczny oraz namułów i torfów podłoże wzmocniono stosując kolumny DSM.