Przy Namysłowskiej

Od sześciu do ośmiu kondygnacji będą miały budynki mieszkalne wznoszone przez Budbaum dla RSM Praga przy ulicy Namysłowskiej w Warszawie.

Pod nasypami i madami występującymi do głębokości około 3.0 m ppt zalegają rzadko zagęszczone piaski średnie i grube o stopniach zagęszczenia ID= 0.45 i ID = 0.60. Stopień zagęszczenia został określony na podstawie sondowań sondą SL.

W czasie badań wykonanych w listopadzie 2003 roku woda gruntowa występowała na głębokości 3.0÷3.50 m ppt tj na rzędnej 2.20÷2.50 m nad poziomem „0” Wisły.

Gdy przystąpiono do robót ziemnych latem 2010 okazało się, że poziom wody gruntowej podniósł się o metr.

Budynek z podziemnym garażem zaprojektowano jako posadowiony na płycie fundamentowej na głębokości około 3.20 m ppt.

Podniesienie się poziomu wody gruntowej spowodowało, że dla wykonania wykopu i fundamentów konieczne było zastosowanie odwodnienia.