Okęcie Bussines Park

Kompleks biurowy zlokalizowany przy ul. 17 Stycznia powiększy się o kolejny biurowiec. Spółka Globe Trade Center (GTC) w końcu 2010 roku rozpoczęła realizację nowego budynku. Autorem projektu jest znana warszawska pracownia Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. Dokumentację geologiczno-inżynierską dla przedmiotowej inwestycji opracowało Geoteko.

W podłożu poniżej przypowierzchniowej warstwy gruntów nasypowych i lokalnie namułów, rozpoznano utwory piaszczyste. Głębiej zalegają skonsolidowane gliny morenowe w stanie twardoplastycznym i półzwartym, z niewielkimi przewarstwieniami piaszczystymi. Gliny te, będą stanowić dolną warstwę odcinającą dopływ wód gruntowych do wykopu. Zabezpieczenie wokół stworzą ściany szczelinowe, których głębienie zakończono w ubiegłym tygodniu. Ściany mają szerokość 60 cm i długość kilkunastu metrów zależnie od głębokości zalegania utworów nieprzepuszczalnych. Wymagania projektowe zakładały zagłębienie poszczególnych sekcji minimum 1,5 m w grunty spoiste. Proces ten odbywał się pod nadzorem Geotestu. W trakcie prac napotkano problemy z głazami narzutowymi, które znacznie utrudniały drążenie wykopów oraz lokalnie z luźnymi gruntami nasypowymi. Podczas betonowania kilku sekcji, zaobserwowano wnikanie dużych ilości betonu w puste przestrzenie znajdujące się w gruncie antropogenicznym. Obecnie trwają prace odwodnieniowe - wiercenie studni, którymi odpompowana zostanie woda gruntowa zamknięta w obrysie ścian szczelinowych. Kolejnym etapem prac budowlanych będzie przygotowanie płyty dennej.