Nowy Kampus Uniwersytetu Białostockiego

W Białymstoku pomiędzy ulicami Ciołkowskiego, Letniska i Wiosenną na powierzchni ponad 30 ha trwa budowa nowego Kampusu Uniwersyteckiego. W ramach inwestycji powstaną wydziały: Chemii, Fizyki, Matematyki i Biologii o zróżnicowanej wysokości od 1 do 4 kondygnacji nadziemnych. Nowe wydziały posadowione zostaną na płytach fundamentowych na jednym poziomie, tj. na rzędnej 151,75 m n.p.m., z wyjątkiem północnej części wydziału Chemii, która posadowiona będzie nieco wyżej. Poniżej płyt fundamentowych zaprojektowano 15 cm warstwę filtrującą z przepuszczalnego żwiru. Pod płytami fundamentowymi ułożona zostanie sieć kanalizacyjna.

Teren budowy znajduje się w znacznej części w obniżeniu względem obszarów sąsiednich, co w przeszłości powodowało okresowe gromadzenie się wody opadowej na jego powierzchni. Świadczy o tym roślinność hydrofilna porastająca teren. Dodatkowo znaczne ilości wody są doprowadzane na obszar inwestycji rowem zlokalizowanym w północnej części działki, który jest elementem miejskiej kanalizacji. Rów ten jest bezodpływowy, a przez wiele woda z rowu zalewała obecny plac budowy.

Poniżej przypowierzchniowej warstwy zbudowanej z przepuszczalnych gruntów piaszczystych, zalegają nieprzepuszczalne utwory spoiste, sprzyjające gromadzeniu się wody opadowej. Cechą charakterystyczna budowy geologicznej przedmiotowego terenu jest znacznie pofałdowany strop utworów spoistych, co utrudnia odpływ wody z tego obszaru. Szczególnie po wiosennych roztopach, woda zgromadzona na warstwie gruntów nieprzepuszczalnych może utrzymywać się na terenie inwestycji przez okres kilku miesięcy.

Ze względu na złożoną sytuację wodno-gruntową terenu inwestycji, dokonano analizy wyników prowadzonego monitoringu, materiałów archiwalnych oraz wizji terenowej, opracowano mapę działki wraz z naniesionymi obszarami gdzie poziom wód gruntowych pomiędzy marcem 2009 a marcem 2011, wzrósł o 50 - 100 cm co stanowi około 50% obszaru inwestycji oraz o ponad 100 cm na około 25% powierzchni terenu (patrz plik pdf). W wyniku analizy uznano za zasadne ułożenie rury drenarskiej wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki, której zadaniem będzie ograniczenie oraz szybkie odprowadzenie wody napływającej z terenów sąsiednich położonych powyżej.