Feniks Office Building

Rozpoczęła się budowa biurowca Feniks przy ulicy Żelaznej w centrum Warszawy. Inwestorem jest firma Europlan, natomiast generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Modzelewski & Rodek Sp. z o.o. Budynek o 8 kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych kosztował będzie około 100 milionów PLN. Badania geotechniczne dla inwestycji, w tym sondowania statyczne wykonał Geotest. Podczas prac terenowych część sondowań wykonano z parteru istniejącego budynku, a żerdzie zabezpieczono stalowa rurą na odcinku od stropu do posadzki piwnicy. We wszystkich sondowaniach napotkano bardzo skonsolidowane grunty reprezentowane przez pyły i pyły piaszczyste, w których opory na stożku qc przekraczały 60 MPa. Takie grunty mogą stanowić zatem problem podczas urabiania koparkami, stąd zasadne jest ich traktowanie jako słabych skał, przyjmują jako kryterium klasyfikacyjne - wytrzymałość na ścianie. Obecnie trwa głębienie wykopu pod cześć podziemną biurowca i układanie warstwy betonu podkładowego. Prace prowadzone są pod nadzorem Geotestu.