Centrum Nowych Technologii III (CeNT III)

To kolejna inwestycja Uniwersytetu Warszawskiego w kampusie Ochota. CeNT III będzie siedzibą Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych i powstanie pomiędzy istniejącymi budynkami Chemii i Biologii UW, przy Al. Żwirki i Wigury i ul. Miecznikowej. Nowe centrum będzie siedzibą ponad 130 nowocześnie wyposażonych laboratoriów, w których prowadzone będą prace z zakresu problematyki środowiskowej, w tym monitoringu i prognozowania zagrożeń, skażeń radionuklidami, substancjami ropopochodnymi i innymi.

Budynek powstanie w dwóch etapach. Najpierw zrealizowana zostanie część projektu obejmująca teren pomiędzy Wydziałami Biologii, Chemii i pawilonem Radiochemii. Wykonawcą prac budowlanych jest firma Mirbud SA, która zdeklarowała się zakończyć prace budowlane I etapu do listopada 2011. W drugim etapie pawilon zostanie wyburzony a w jego miejsce powstanie nowy budynek nadwieszony częściowo nad gmachem Wydziału Chemii. Projekt autorstwa APA Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. , przewiduje funkcjonalne połączenie CeNT III z istniejącymi obok siedzibami Wydziałów Chemii i Biologii. Dokumentację geologiczno-inżynierską dla CeNT III przygotował Zakład Badań Geotechnicznych Geotest. Warunki gruntowe na terenie inwestycji nie należą do złożonych. Poniżej przypowierzchniowej warstwy nasypów rozpoznano spoiste grunty morenowe i zastoiskowe. Utwory morenowe, reprezentowane są przez półzwarte, twardoplastyczne i plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste o stopniach plastyczności IL=0.00 - 0.30. Utwory zastoiskowe reprezentowane są przez gliny pylaste i pyły piaszczyste o zróżnicowanym stopniu plastyczności IL=0.00 - 0.30. Generalnie stopień plastyczności maleje wraz ze wzrostem głębokości. Grunty spoiste przewarstwione są warstwami piasków wodnolodowcowych: pylastych, drobnych i grubych, średnio zagęszczonych i zagęszczonych o stopniach zagęszczenia ID=0.50 - 0.70.