Centrum Nowych Technologii II (CeNT II)

CeNT II przeznaczony będzie na potrzeby Wydziału Fizyki. Powstanie on wzdłuż ulicy Pasteura. Wzniesiony będzie w dwóch fazach: w pierwszym etapie powstanie zabudowa od strony ul. Winnickiej, drugim zaś zabudowa od strony ul. Banacha.

Wzdłuż obu części poprowadzony będzie wewnętrzny pasaż komunikacyjny i rekreacyjny, który otwierać się będzie na zielone dziedzińce pełniące funkcje rekreacyjne, integracyjne i dydaktyczne. Dach zaprojektowano częściowo jako ogród. W budynku CeNT II siedzibę znajdą m.in. pracownie fizyczne, komputerowe oraz laboratoria doświadczalne pozwalające na prowadzenie programów edukacyjno-badawczych w zakresie fizyki i nauk pokrewnych. W gmachu znajdą się także sale wykładowe oraz ćwiczeniowe, a także pomieszczenia biblioteczne. Autorem projektu jest Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. Dokumentację geologiczno-inżynierską przygotował Zakład Badan Geotechnicznych Geotest. Warunki gruntowe są identyczne jak w podłożu CeNT I, jednak budynek został zaprojektowany na płycie fundamentowej, która jest jedynym skutecznym zabezpieczeniem kondygnacji podziemnych przed wodą gruntową oraz opadową przesiąkającą w podłoże. Budowa I etapu CeNT II ma się zakończyć w styczniu 2013 r.