Budynek mieszkalny przy Inflanckiej

Spółdzielnia mieszkaniowa Stawki rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego przy ul. Inflanckiej. Budynek posiadał będzie dwie kondygnacje podziemne i posadowiony zostanie na płycie fundamentowej. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Cekom. Na badanym terenie panują złożone warunki gruntowe. Pod powierzchnią terenu do głębokości maksymalnej 4.00 m ppt. zalegają grunty nasypowe. Poniżej w większości otworów nawiercono piaski średnie i drobne, średnio zagęszczone i zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0.50÷0.70.

Osady piaszczyste zalegają do głębokości 7.40 m ppt. Poniżej nawiercono kompleks gruntów spoistych, miejscami przewarstwionych osadami piaszczystymi. Lokalnie nawiercono osady zastoiskowe reprezentowane przez glinę pylastą, glinę pylastą zwięzłą lub ił, twardoplastyczne i plastyczne o stopniach plastyczności IL=0.10÷0.35. Osady zastoiskowe i organiczne zalegały do głębokości 4.10 ÷ 6.10 m ppt. Poniżej osadów piaszczystych lub gruntów spoistych zastoiskowych nawiercono gliny piaszczyste i piaski gliniaste, półzwarte, twardoplastyczne i plastyczne o stopniach plastyczności IL=0.00 ÷ 0.30. W większości otworów gliny piaszczyste występowały do głębokości rozpoznania, tj. do głębokości 15.0 m ppt. Badania geologiczne dla tej inwestycji wykonał Zakład Badań Geotechnicznych Geotest.