Kontynuacja prac na ul. Poloneza

Fragment zachodniej ściany wykopu

Przy ulicy Poloneza, położonej w zachodniej części dzielnicy Ursynów, na działce, która przez wiele lat stanowiła nieużytek, realizowana jest inwestycja warszawskiej firmy Arche Sp. z o.o. – „Zielone Osiedle”.

W ramach inwestycji zaprojektowano budowę budynku hotelowego oraz zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Na potrzeby opracowania projektu budowlanego Geotest wykonał wiercenia oraz sondowania CPT do głębokości 8.0 – 12.0 m p.p.t. 

Ze względu na znaczne rozmiary inwestycji zaplanowano jej etapową realizację. Zlokalizowany we wschodniej części działki budynek hotelowy został wykonany w pierwszym etapie inwestycji. Aktualnie trwają prace fundamentowe kolejnego etapu zabudowy mieszkaniowej. 

Budynek hotelowy zaprojektowano o 2 kondygnacjach podziemnych oraz 5 kondygnacjach nadziemnych. Na projektowanej głębokości posadowienia, tj. na głębokości ok. 7 metrów p.p.t. w dnie wykopu występowały szarej barwy gliny pylaste w stanie półzwartym.

W przypadku budynków mieszkalnych zaprojektowano 1 kondygnację podziemną oraz 4 kondygnacje nadziemne. Na projektowanym poziomie posadowienia fundamentów każdego z budynków mieszkalnych stwierdzono występowanie złożonej budowy geologicznej. Na głębokości około 4.0 m p.p.t. w dnie wykopów odsłonięto warstwy średnio zagęszczonych piasków i żwirów oraz glin pylastych, glin i glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym i plastycznym. W miejscach występowania gruntów plastycznych o obniżonej nośności konieczne było przegłębianie wykopów do poziomu zalegających niżej gruntów nośnych. 

Ze względu na swobodny dostęp i brak sąsiadującej z inwestycją zabudowy wykopy realizowane są jako szerokoprzestrzenne.