Postęp prac na budowie metra - Stacja C12 Nowy Świat

Obecnie wykonywana jest płyta denna stacji, która posadowiona zostanie na głębokości ponad 26 m ppt. z lokalnymi przegłębieniami sięgającymi głębokości 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Prace ziemne wymagały zastosowania niewielkiego, lokalnego odwodnienia wód zamkniętych w obrysie ścian szczelinowych. Budowa metra, a szczególnie tej najgłębszej stacji, pozwoliła na niecodzienną możliwość obserwacji iłów plioceńskich bezpośrednio w ścianie wykopu podczas powadzenia prac zmiennych.

Kilka miesięcy temu, podczas drążenia ścian szczelinowych wydobyto bryłę iłu, na której zaobserwowaliśmy powierzchnię zlustrzenia, świadczącą o przemieszczeniach w obrębie tych utworów na skutek np. nierównomiernego obciążenia lądolodem. Obecnie natomiast prezentujemy fotografię przedstawiającą uskok glacitektoniczny będący dowodem na powszechną obecność tych struktur w obrębie iłów plioceńskich w Warszawie. Może to m.in. tłumaczyć dużą rozbieżność w wartościach parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych uzyskiwanych z prób pobranych z tej samej warstwy iłów nawet z sąsiadujących ze sobą otworów badawczych