Konstrukcja żelbetowa stacji Nowy Świat już gotowa

Stacja C12 jako pierwsza z obecnie budowanego, centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, posiada w całości wykonaną konstrukcję żelbetową. W ostatnich dniach zabetonowano ostatni fragment płyty fundamentowej obiektu. W podłożu zalegały grunty nośne. Podczas przeprowadzonych odbiorów podłoża gruntowego w dnie wykopu fundamentowego stwierdzono zagęszczone piaski pylaste oraz pyły i iły plioceńskie w stanie zwartym lub półzwartym. Przed wykonaniem płyty fundamentowej, na odpowiednio przygotowanym podłożu, najpierw wykonuje się warstwę podkładową z chudego betonu. Prace żelbetowe wykonała firma Modzelewski Rodek.